خبرنامه 1

خبرنامه 1

آغاز فاز اول پویش قهرمان معمولی (فاز تحقیقاتی)

خبرنامه 2

خبرنامه 2

ارزش های محوری قهرمان معمولی

خبرنامه 3

خبرنامه 3

مزایای مشارکت در پویش قهرمان معمولی برای مخاطبین و قهرمانان چیست؟

خبرنامه 4

خبرنامه 4

حوزه فعالیت یک قهرمان معمولی چه باید باشد؟

خبرنامه 1

آغاز فاز اول پویش قهرمان معمولی (فاز تحقیقاتی)

خبرنامه 2

ارزش های محوری قهرمان معمولی

خبرنامه 3

مزایای مشارکت در پویش قهرمان معمولی برای مخاطبین و قهرمانان چیست؟

خبرنامه 4

حوزه فعالیت یک قهرمان معمولی چه باید باشد؟