}
نام
نام
نام

ما در قهرمان معمولی در تلاشیم نه‌تنها قهرمان‌های ناشناس جامعه رو با همراهی شما شناسایی و معرفی کنیم بلکه بتونیم با مرتبط کردن این قهرمان‌ها به افرادی که دوست دارن حال دل اطرافشون رو بهتر کنن، کاری کنیم که تک‌تک ما قهرمان‌های معمولی همدیگه بشیم...

معرفی طرح قهرمان معمولی